საგარეო ვექტორი
მოდერნისტები
საიდუმლო კარტოთეკა
ბურთით ცხრა მთას იქით
თბილისის კართან
სტოქსი… პოლკოვნიკის დახეული წერილები
ანტონ ფურცელაძე - „მაცი ხვიტია“
გიორგი ლეონიძე - „ცხოვრება ბესიკ გაბაშვილისა"
იონას საქართველო
უნივერსიტეტის დამაარსებლები